发布日期:2023-12-03 20:04:58

衡阳站读音衡阳站的正确读音:详细解析

本文目录

 1. 湖南省各市的车牌号区号?
 2. 滕王阁序逐句注音讲解?
 3. 渔舟唱晚响穷彭蠡之滨读音?
 4. 我是湖南的怎么配音?
 5. 华实相称什么意思?

湖南省各市的车牌号区号?

湖南省内共辖14个地州市,每个市州都有其车牌号和(邮政)区号。具体情况如下:长沙市车牌号为湘A,区号为0731;株洲市车牌号为湘B,区号为0731;湘潭市车牌号为湘C;岳阳市车牌号为湘F,区号为0730;衡阳市车牌号为湘D,区号为0734;郴州市车牌号为湘L,区号为0735;常德市车牌号为湘J,区号为0736;益阳市车牌号为湘H,区号为0737;娄底市车牌号为湘K,区号为0738;邵阳市车牌号为湘E,区号为0739;吉首市车牌号为湘U,区号为0743;张家界市车牌号为湘G,区号为0744;怀化市车牌号为湘N,区号为0745;永州市车牌号为湘M,区号为0746.

滕王阁序逐句注音讲解?

yù zhāng gù jùn , hóng dū xīn fǔ 。 xīng fēn yì zhěn , dì jiē héng lú 。 jīn sān jiāng ér dài wǔ hú , kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè 。 wù huá tiān bǎo , lóng guāng shè niú dǒu zhī xū ; rén jié dì líng , xú rú xià chén fān zhī tà 。 xióng zhōu wù liè , jùn cǎi xīng chí 。 tái huáng zhěn yí xià zhī jiāo , bīn zhǔ jìn dōng nán zhī měi 。 dū dū yán gōng zhī yǎ wàng , qǐ jǐ yáo lín ; yǔ wén xīn zhōu zhī yì fàn , chān wéi zàn zhù 。 shí xún xiū jià , shèng yǒu rú yún ; qiān lǐ féng yíng , gāo péng mǎn zuò 。 téng jiāo qǐ fèng , mèng xué shì zhī cí zōng ; zǐ diàn qīng shuāng , wáng jiāng jūn zhī wǔ kù 。 jiā jūn zuò zǎi , lù chū míng qū ; tóng zǐ hé zhī , gōng féng shèng jiàn 。( yù zhāng gù jùn yī zuò : nán chāng gù jùn )

 豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。雄州雾列,俊采星驰。台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。都督阎公之雅望,棨戟遥临;宇文新州之懿范,襜帷暂驻。十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库。家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。(豫章故郡 一作:南昌故郡)

 shí wéi jiǔ yuè , xù shǔ sān qiū 。 lǎo shuǐ jìn ér hán tán qīng , yān guāng níng ér mù shān zǐ 。 yǎn cān fēi yú shàng lù , fǎng fēng jǐng yú chóng ē 。 lín dì zǐ zhī cháng zhōu , dé xiān rén zhī jiù guǎn 。 céng luán sǒng cuì , shàng chū chóng xiāo ; fēi gé liú dān , xià lín wú dì 。 hè tīng fú zhǔ , qióng dǎo yǔzhīyíng huí ; guì diàn lán gōng , jí gāng luán zhī tǐ shì 。( céng luán yī zuò : céng tái ; jí gāng yī zuò : liè gāng ; xiān rén yī zuò : tiān rén ; fēi gé liú dān yī zuò : fēi gé xiáng dān )

 时维九月,序属三秋。潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。俨骖騑于上路,访风景于崇阿。临帝子之长洲,得仙人之旧馆。层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,即冈峦之体势。(层峦 一作:层台;即冈 一作:列冈;仙人 一作:天人;飞阁流丹 一作:飞阁翔丹)

 pī xiù tà , fǔ diāo méng , shān yuán kuàng qí yíng shì , chuān zé yū qí hài zhǔ 。 lǘ yán pū dì , zhōng míng dǐng shí zhī jiā ; gě jiàn mí jīn , qīng què huáng lóng zhī zhú 。 yún xiāo yǔ jì , cǎi chè qū míng 。 luò xiá yǔ gū wù qí fēi , qiū shuǐ gòng cháng tiān yī sè 。 yú zhōu chàng wǎn , xiǎng qióng péng lǐ zhī bīn , yàn zhèn jīng hán , shēng duàn héng yáng zhī pǔ 。( zhóu tōng : zhú ; mí jīn yī zuò : mí jīn ; yún xiāo yǔ jì , cǎi chè qū míng yī zuò : hóng xiāo yǔ jì , cǎi chè yún qú )

 披绣闼,俯雕甍,山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩。闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;舸舰迷津,青雀黄龙之舳。云销雨霁,彩彻区明。落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨,雁阵惊寒,声断衡阳之浦。(轴 通:舳;迷津 一作:弥津;云销雨霁,彩彻区明 一作:虹销雨霁,彩彻云衢)

 yáo jīn fǔ chàng , yì xìng chuán fēi 。 shuǎng lài fā ér qīng fēng shēng , xiān gē níng ér bái yún è 。 suī yuán lǜ zhú , qì líng péng zé zhī zūn ; yè shuǐ zhū huá , guāng zhào lín chuān zhī bǐ 。 sì měi jù , èr nán bìng 。 qióng dì miǎn yú zhōng tiān , jí yú yóu yú xiá rì 。 tiān gāo dì jiǒng , jué yǔ zhòu zhī wú qióng ; xìng jìn bēi lái , shí yíng xū zhī yǒu shù 。 wàng cháng ān yú rì xià , mù wúkuàiyú yún jiān 。 dì shì jí ér nán míng shēn , tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn 。 guān shān nán yuè ,shuíbēi shī lù zhī rén ; píng shuǐ xiāng féng , jìn shì tā xiāng zhī kè 。 huái dì hūn ér bù jiàn , fèng xuān shì yǐ hé nián ?( yáo jīn fǔ chàng yī zuò : yáo yín fǔ chàng )

 遥襟甫畅,逸兴遄飞。爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏。睢园绿竹,气凌彭泽之樽;邺水朱华,光照临川之笔。四美具,二难并。穷睇眄于中天,极娱游于暇日。天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。望长安于日下,目吴会于云间。地势极而南溟深,天柱高而北辰远。关山难越,谁悲失路之人;萍水相逢,尽是他乡之客。怀帝阍而不见,奉宣室以何年?(遥襟甫畅 一作:遥吟俯畅)

 jiē hū ! shí yùn bù qí , mìng tú duō chuǎn 。 féng táng yì lǎo , lǐ guǎng nán fēng 。 qū jiǎ yì yú cháng shā , fēi wú shèng zhǔ ; cuàn liáng hóng yú hǎi qǔ , qǐ fá míng shí ? suǒ lài jūn zǐ jiàn jī , dá rén zhī mìng 。 lǎo dāng yì zhuàng , nìng yí bái shǒu zhī xīn ? qióngqiěyì jiān , bù zhuì qīng yún zhī zhì 。 zhuó tān quán ér jué shuǎng , chù hé zhé yǐ yóu huān 。 běi hǎi suī shē , fú yáo kě jiē ; dōng yú yǐ shì , sāng yú fēi wǎn 。 mèng cháng gāo jié , kōng yú bào guó zhī qíng ; ruǎn jí chāng kuáng , qǐ xiào qióng tú zhī kū !( jiàn jī yī zuò : ān pín )

 嗟乎!时运不齐,命途多舛。冯唐易老,李广难封。屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?所赖君子见机,达人知命。老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。孟尝高洁,空余报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭!(见机 一作:安贫)

 bó , sān chǐ wēi mìng , yī jiè shū shēng 。 wú lù qǐng yīng , děng zhōng jūn zhī ruò guàn ; yǒu huái tóu bǐ , mù zōng què zhī cháng fēng 。 shě zān hù yú bǎi líng , fèng chén hūn yú wàn lǐ 。 fēi xiè jiā zhī bǎo shù , jiē mèng shì zhī fāng lín 。 tā rì qū tíng , tāo péi lǐ duì ; jīn zī pěng mèi , xǐ tuō lóng mén 。 yáng yì bù féng , fǔ líng yún ér zì xī ; zhōng qī jì yù , zòu liú shuǐ yǐ hé cán ?

 勃,三尺微命,一介书生。无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫之长风。舍簪笏于百龄,奉晨昏于万里。非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。他日趋庭,叨陪鲤对;今兹捧袂,喜托龙门。杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期既遇,奏流水以何惭?

 wū hū ! shèng dì bù cháng , shèng yán nán zài ; lán tíng yǐ yǐ , zǐ zé qiū xū 。 lín bié zèng yán , xìng chéng ēn yú wěi jiàn ; dēng gāo zuò fù , shì suǒ wàng yú qún gōng 。 gǎn jié bǐ huái , gōng shū duǎn yǐn ; yī yán jūn fù , sì yùn jù chéng 。 qǐng sǎ pān jiāng , gè qīng lù hǎi yún ěr :

 呜乎!胜地不常,盛筵难再;兰亭已矣,梓泽丘墟。临别赠言,幸承恩于伟饯;登高作赋,是所望于群公。敢竭鄙怀,恭疏短引;一言均赋,四韵俱成。请洒潘江,各倾陆海云尔:

 téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ , pèi yù míng luán bà gē wǔ 。

 滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。

 huà dòng zhāo fēi nán pǔ yún , zhū lián mù juǎn xī shān yǔ 。

 画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。

 xián yún tán yǐng rì yōu yōu , wù huàn xīng yí jǐ dù qiū 。

 闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。

 gé zhōng dì zǐ jīn hé zài ?jiànwài cháng jiāng kōng zì liú 。

 阁中帝子今何在?槛外长江空自流。

渔舟唱晚响穷彭蠡之滨读音?

回答:渔舟唱晚响穷彭蠡之滨读音:yú zhōu chàng wǎn xiǎng qióng péng lǐ zhī bīn

“渔舟唱晚”是王勃《滕王阁序》中的名句。原句为“渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨;雁阵惊寒,声断衡阳之浦”。解释为:傍晚渔舟中传出的歌声,响彻彭蠡湖滨,雁群感到寒意而发出的惊叫,回荡在衡阳的水边。

我是湖南的怎么配音?

1. 可以根据自己的语音特点进行配音。2. 因为湖南地区的语音特点较为独特,有很多方言和口音,可以根据自己的语音特点进行配音,如湘潭口音、长沙口音等。3. 此外,可以通过学习普通话和标准音进行提高,这样可以更好地适应不同的配音需求。同时也可以学习其他地区的语音特点,扩展自己的配音能力。

华实相称什么意思?

华实相称,汉语成语,拼音是huá shí xiāng chēng,意思是比喻外表与实质相当。

成语出处

《南史·齐衡阳王钧传》:“衡阳王须文学,当使华实相称,不得止取贵游子弟而已。”

 • 衡阳站读音衡阳站的正确读音:详细解析已关闭评论
 • A+
所属分类:政务公开